Pengertian Laporan

Posted on

Pengertian Laporan – Untuk kamu yang aktif dalam organisasi maupun yang berprofesi sebagai pekerja kantoran, tentunya paling familiar dengan yang namanya laporan.

Setiap kali kamu mengadakan suatu pekerjaan pasti mesti terdapat laporannya, hendak mengadakan rapat atupun setelah rapat pun harus terdapat laporannya, masalah kas bulanan pun harus terdapat laporan finansial yang ditujukan untuk pimpinan.

Dengan urusan tersebut maka kamu telah terbiasa dengan yang dimaksud dengan laporan. Namun bagi kamu yang tidak aktif dalam organisasi atau yang bukan berprofesi pekerja kantoran mungkin lumayan asing dengan yang dimaksud laporan.

Lalu apa itu laporan? Bagi kamu yang masih belum tahu makna laporan, maka di sini kami akan menyatakan tentang pengertian laporan.

Dalam artikel ini, selain menyatakan tentang definisi laporan kami juga sampaikan tentang fungsi laporan, manfaat laporan, ciri-ciri laporan, urusan yang perlu diperhatikan dalam membuat laporan, jenis-jenis laporan, struktur laporan. Oke langsung saja berikut ialah penjelasannya.

Pengertian Laporan

Pengertian laporan merupakan suatu format penyajian kenyataan mengenai suatu pekerjaan atau suatu suasana yang pada dasarnya kenyataan yang disajikan itu sehubungan dengan tanggung jawab yang ditugaskan keapda si pelapor.

Fakta yang disajikan dalam laporan adalahsuatu penjelasan atau bahan guna informasi yang diperlukan, menurut suasana objektif yang telah dirasakan sendiri oleh si pelapor pada ketika pelapor mengerjakan suatu kegiatan atau kegiatan.

Amatilah suasana di lingkungan sekolah anda. Pengamatan itu dapat diciptakan menjadi suatu laporan. Laporan yakni suatu teknik komunikasi penulis mengucapkan informasi untuk seseorang atau sebuah badan sebab tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, laporan ialah tulisan panjang mengandung kejadian inilah persoalannya menurut pemantauan sendiri yang dibentuk secara resmi, hingga sedetail-detailnya.

Berdasarkan keterangan dari Slamet Soeseno, dalam bukunya yang berjudul Teknik Penulisan Ilmiah Populer, laporan berarti teknik penulis mengucapkan informasi untuk seseorang atau sebuah badan sebab tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Jadi laporan hasil pemantauan dapat anda artikan sebagai artikel yang menciptakan informasi mengenai pekerjaan pengamatan terhadap objek tertentu yang diciptakan oleh pengarang sehubungan dengan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya.

Sebuah laporan disusun bilamana seseorang mendapat tugas untuk mengerjakan suatu kegiatan. Isi laporan merupakan semua kenyataan yang diperoleh pada saat mengerjakan kegiatan.

Pendapat anda selaku si pelapor tidak dibaurkan dengan isi laporan, tetapi ditempatkan pada unsur saran. Jadi, laporan adalahsalah satu perangkat yang sah untuk mengucapkan informasi.

Baca juga: Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pengertian Laporan Menurut Para Ahli

Berikut merupakan definisi laporan menurut beberapa para ahli.

1. J.C. Denyern

Laporan merupakan dokumen yang menyajikan informasi dalam bentuk yang terorganisir guna audiens tertentu dan dengan destinasi tertentu.

2. Dr. Prajudi Atmosudirjo

Laporan yaitu dokumen pendek, tajam, dan ringkas yang ditulis untuk destinasi dan khalayak tertentu.

3. Alawiyah

Laporan yakni informasi yang diciptakan oleh seorang pejabat atau petugas untuk diserahkan kepada pejabat atau petugas beda dalam sebuah sistem administrasi.

4. Mulyadi

Definisi laporan menurut keterangan dari Mulyadi ialah informasi akuntansi dalam format hasil cetak dari komputer dengan data aslinya tersimpan di komputer.

5. Keraf

Laporan adalah cara pengarang atau pembuat laporan berkomunikasi dengan orang atau badan usaha yang bertanggung jawab guna menerima laporan.

6. Rama & Jones

Laporan merupakan sekumpulan data yang telah dibentuk sedemikian rupa dalam bentuk yang baik sehingga gampang dipahami.

7. Soegito

Laporan yaitu suatu informasi yang cocok dengan kenyataan dan didukung dengan data-data menyeluruh yang dibentuk secara terorganisir.

8. Indah

Laporan yakni sebuah dokumen yang mengandung informasi dalam format narasi, grafik, atau tabel, yang dibentuk berulang dan teratur.

Laporan bisa mengacu pada periode, peristiwa, kejadian, atau subjek tertentu, dan bisa dikomunikasikan atau disajikan dalam format lisan atau teks.

9. Moekijat

Laporan ialah jenis dokumen yang ditulis oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memberitahukan hasil investigasi atau sesuatu untuk pihak yang berwenang.

Jenis-jenis Laporan

Jenis-jenis Laporan ialah sebagai berikut :

1. Laporan Menurut Waktu

 • Laporan insidental merupakan sebuah laporan yang diciptakan jika dibutuhkan.
 • Laporan rutin yaitu sebuah laporan yang dibentuk secara teratur atau periodik dalam jangka masa-masa tertentu (laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan tahunan. Sebagai misal laporan kehadiran karyawan masing-masing bulan.

2. Laporan Menurut Sifat

 • Laporan biasa yakni sebuah laporan yang isi laporannya mempunyai sifat biasa dan tidak rahasia, sehingga bilamana laporan itu terbaca oleh orang beda tidak bakal menimbulkan akibat negatif.
 • Laporan penting ialah sebuah laporan yang isi laporannya mengandung hal urgen dan mempunyai sifat rahasia, sampai-sampai laporan jenis ini melulu orang-orang tertentu saja yang boleh mengetahuinya.

3. Laporan Menurut Penyampaian

 • Laporan lisan merupakan sebuah laporan yang dikatakan secara lisan atau secara langsung.
 • Laporan tertulis yaitu sebuah laporan yang dikatakan secara tertulis laksana memo, surat, dan naskah.
 • Laporan visual yakni sebuah laporan yang dikatakan melalui penglihatan. Contoh laporan visual yakni laporan melewati media power point dalam presentasi.

4. Laporan Menurut Bentuk

 • Laporan berbentuk memo merupakan lapora yang ditulis memakai memo. Isi laporan berbentuk memo lazimnya pendek, seringkali laporan ini dipakai untuk kepentingan intern dan dilaksanakan antar pimpinan atau pejabat.
 • Laporan berbentuk surat yaitu sebuah laporan yang diciptakan secara tertulis dalam format surat. Isi dari laporan berbentuk surat yakni antara satu sampai empat halaman. Contoh laporan berbentuk surat yakni laporan jumlah murid yang terbit dari sekolah.
 • Laporan berbentuk naskah yakni sebuah laporan yang dikatakan dalam format naskah, baik tersebut dalam format naskah pendek ataupun panjang. Contoh laporan berbentuk naskah yakni notulen rapat atau laporan pekerjaan kepanitiaan.

5. Laporan Menurut Isinya

 • Laporan informatif merupakan sebuah laporan yang isi laporannya melulu mengandung informasi saja.
 • Laporan analisa ialah sebuah laporan yang berisi mengenai hasil analisa secara mendalam.
 • Laporan kelayakan yaitu laporan yang isi laporannya berisi mengenai hasil pemilihan mana yang terbaik atau penentuan kelayakan.
 • Laporan pertanggungjawaban yakni laporan yang isinya mengenai pertanggungjawaban tugas seseorang maupun kumpulan kepada atasan yang menyerahkan tugas tersebut.
 • Laporan rekomendasi ialah laporan yang isi laporannya mempunyai sifat penilaian sekilas tanpa adanya ulasan yang lebih lanjut.

Baca juga: Pengertian Hikayat

Struktur Laporan/ Kerangka Laporan

Dalam membuat sebuah laporan tentunya membutuhkan sebuah struktur atau kerangka supaya dapat tersusun secara tertata dan baik. Berikut ini ialah struktur laporan.

1. Pendahuluan

 • Maksud dan destinasi penulisan laporan.
 • Masalah pokok yang dilaporkan.
 • Sistematika laporan.

2. Isi

 • Data dan kenyataan pelaksanaan kegiatan.
 • Kesesuaian pengamalan dengan perancangan.
 • Masalah yang terjadi.
 • Pembahasan masalah.

3. Penutup

 • Kesimpulan.
 • Saran.

Langkah-langkah Membuat Laporan

Langkah membuat laporan ialah sebagai berikut :

 • Menentukan masalah yang akan anda dilaporkan
 • Mengumpulkan bahan yakni data dan fakta
 • Mengklasifikasi data
 • Mengevaluasi dan mengubah data
 • Membuat struktur/ kerang kalaporan.

Fungsi Laporan

Fungsi laporan yaitu:

 • Sebagai perangkat untuk mengucapkan sebuah informasi
 • Sebagai bahan pertanggungjawaban
 • Sebagai bahan dalam pemungutan keputusan
 • Sebagai bahan penilaian
 • Sebagai perangkat pengawasan.

Manfaat Laporan

Manfaat dari sebuah laporan yaitu sebagai berikut:

 • Untuk bahan dalam merangkai rencana pekerjaan selanjutnya
 • Untuk penetapan kebijakan
 • Untuk sumber informasi
 • Untuk memahami proses dan perkembangan penambahan kegiatan.

Baca juga: Pengertian Minyak Bumi

Ciri-ciri Laporan

Ciri-ciri laporan ialah sebagai berikut:

 • Ringkas: dalam penulisan laporan selalu mengemukakan hal-hal pokok secara ringkas yang berkaian dengan tugasnya sampai-sampai penerima laporan bisa dengan mudah memahami apa permasalahannya.
 • Logis: laporan akan dirasakan logis bilamana keterangan yang dikemukakan dapat ditelusuri dengan alasan-alasan yang masuk akal.
 • Lengkap: laporan dapat semakin sempurna bilamana dilengkapi dengan sumber keputusan atau bibliografi.
 • Sistematis: suatu laporan akan dirasakan sistematis bilamana keterangan yang dituliskan dibentuk dalam satuan-satuan yang saling bersangkutan dan secara berurutan.

Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Membuat Laporan

Terdapat beberapa hal yang perlu diperlukan dalam membuat suatu laporan yaitu:

 • Laporan mesti jelad dan cermat
 • Harus lengkap
 • Mengandung nilai kebenaran dan objektifitas
 • Langsung tentang sasaran
 • Disertai dengan adanya saran-saran
 • Konsisten dan tegas
 • Tepat waktu
 • Disampaikan untuk orang serta alamat destinasi yang tepat.

Demikianlah penjelasan tentang Laporan dari RuangPengetahuan.Co.Id semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian, sampai jumpa.